Туристически маршрут № 1

Начало » Абритус » Маршрути в Абритус » Туристически маршрут № 1

Туристически маршрут № 1

Движението на туристическия поток започва от Приемно-информационен център в посока към източната порта на късноантичната крепост Абритус.
Приемна зона

Тя има необичайно местоположение – в непосредствена близост до ъгловата североизточна кула - единственото удобно място за движение и комуникация с вътрешността, тъй като реката е минавала в подножието на източната крепостна стена. Непосредствено южно от източната порта, по каменни стъпала изградени в склона, посетителят се изкачва до алеята минаваща успоредно покрай външното лице на крепостната стена.

Движейки се по нея в южна посока той може да се запознае с особеностите на укрепителната система на града.  На около 180 м на юг по протежение на източната крепостна стена, южно от кула 13,  туристът влиза през потерна №1 във вътрешността на града, завива се на юг и стига до мястото наречено „Съкровището на Абритус”.
Начало на алеята, каменни стъпала
Тук през 1971 година при редовни археологически разкопки е намерено най-голямото монетно съкровище от периода на късната античност (V в.) открито в земите на днешна България и трето по големина в земите на късната Римска империя, състоящо се от 835 златни монети – солиди. Посетителят излиза от крепостта обратно през потерна №1 и  се придвижва на юг до края на източната крепостна стена, която има обща дължина 359 м и дебелина 2,40 м. Тя е по-тясна от останалите стени поради естествената си защитеност – стръмен скат и течаща в подножието река.
Потерна №1

При ъгловата ветрилообразна кула 16 движението се променя в западна посока покрай външното лице южната крепостна стена.
Кула 16

Маршрутът отвежда групата или индивидуалния посетител до следващата важна забележителност – кула 17 на южната крепостна стена.

Кулата е разположена  на най-високото място в крепостта. Нейната предполагаема оригинална височина от 16 м е показана чрез изграждане на метална конструкция. Влизайки в крепостта през потерна № 3, и входа към вътрешността на самата кула, посетителите се изкачват по метална стълба и достигат до погледна площадка, от която пред тях се разкрива панорамен изглед към вътрешността на късноантичната крепост Абритус и почти целия археологически резерват. Самата кула се вижда още от пътя Русе-Варна.

Кула 17 и потерна №3
Следва връщане през потерна № 3. Движейки се на запад покрай външното лице на южната крепостна стена с U-образни и правоъгълни кули  посетителите се запознават с особеностите на укрепителната система на града и на изграждането на крепостната стена. Тя има дължина 354 м и средна дебелина 2,85 м. Южната крепостна стена е с най-дебелите стени, което показва, че е била изложена на голяма опасност и враждебни нападения от юг. Тук разстоянията между кулите (куртини) са най-къси – по 19 м.
Южна крепостна стена-кула № 23


Югозападната ъглова кула 26 

При ъгловата ветрилообразна кула № 26 посетителите завиват в северна посока и движейки се покрай външното лице на западната крепостна стена, от която тук са запазени две кули, влизат през потерна №9 в крепостта.

Западна крепостна стена -Потерна № 9

По изградената алея в източна посока достигат до централната алея свързваща южната порта и сградата с перистилния двор.
Централната алея отвежда посетителите към вътрешността на късноантичния град и към зоната на експонираните археологически обекти. Движейки се на север по алеята посетителите достигат до експонирана сграда Х – малка баня, която в по-късни времена е преустроена в еднокорабна базилика.
Сграда Х

Завивайки на изток те могат да разгледат магазините и самата великолепна сграда с колонада от VІ в. Продължавайки по алеята в източна посока посетителите попадат в един великолепен раннохристиянския култов комплекс от Х-ХІ в.

Раннохристиянски култов комплекс от Х-ХІв.

Запознавайки се с историята на по-ранните градежи и на самия култов комплекс те се връщат на запад, минавайки по улицата с посока юг-север, разглеждайки разположените от двете й страни представителната сградата с перистилния двор от VІ век и голямата жилищна сграда VІІІ от ІV-V в.
Сграда с перистилен двор от VІ век и голяма жилищна сграда VІІІ от ІV-V в.

Излизайки от зоната с експонираните археологически обекти, посетителите, които ползват този маршрут могат да влязат в Интерактивния музей и да се потопят в атмосферата на древния град Абритус. Тук в дванадесет зали посетителите ще се запознаят с историята на проучванията на ранния и късноантичен град Абритус,  ще получат информация за работата на археологическите екипи, ще гледат тематични филми разказващи за интересни събития, значими открития и отделни  артефакти свързани с живота през ранните и късни векове на Абритус.
Интерактивен музей

Посетителите сами ще извършват редица дейности, като например отсичане  на монета по начина,  по който това е правено в древността или чрез занимателни игри самостоятелно ще стигат до знания за древния Абритус и живота  на неговите граждани.

Пълният маршрут продължава през атракционния център намиращ се западно от интерактивния музей.
Атракционен центърМинавайки покрай северната порта на крепостта посетителят ще попадне в двора на открит лапидарий. Мястото където могат да се видят подредени  всички ти¬пове архитектурни детайли от трите основни ордерни системи на Античността – дорийска, йонийска и коринтска. Ще се запознаят с прекрасни примери доказващи наличието на представителни сгради в ранния Абритус - фриз-архитрави, корнизи с йонийски зъборез, коринтски корниз с богата украса, тавански касетирани плочи, всички изработени от варовик и др.
Открит лапидарий

Маршрутът продължава в западна посока достигайки до ъгловата кула №1, която също е  експонирана до нейната предполагаема оригинална височина от 16 м, чрез изграждане на метална конструкция.
Кула №1

Движението на туристическия поток се насочва на изток към паметникът на основателя на музейното дело в Разград – акад. Анание Явашов.
Паметник на акад. Анание Явашов

В края на тази алея посетителят ще разгледа още един лапидарий представящ епиграфски посветителни паметници, надгробни плочи  и архитектурни детайли, мълчаливи свидетели за живота и смъртта на хората живяли в Абритус през различните векове.

Лапидарий и вход към археологическата експозиция

Туристическият маршрут завършва с посещение на археологическата експозиция подредена в сградата на музея и представяща значими артефакти открити  на територията на Разградска област, от каменната до ранносредновековната епохи.